บริการ Onion หรือที่เคยเรียกว่าบริการซ่อน เป็นบริการเหมือนเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเครือข่าย Tor

บริการ Onion ให้บริการอันเป็นประโยชน์ผ่านบริการปกติบนเว็บไซต์สาธารณะ

  • สถานที่ตั้งของบริการ onion และที่อยู่ IP จะถูกซ่อนไว้ เป็นการยากที่ผู้ไม่หวังดีจะสามารถเซ็นเซอร์หรือระบุผู้ดำเนินการได้ *การปริมาณการใช้งานทั้งหมดระหว่างผู้ใช้ Tor และบริการ onion เป็นการเข้ารหัสแบบครบวงจรดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับ การเชื่อมต่อผ่าน HTTPS.
  • ที่อยู่ของบริการ onion จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ดังนั้นผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องซื้อชื่อโดเมน และ .onion URL ยังช่วยให้ Tor มั่นใจได้ว่ากำลังเชื่อมต่อกับตำแหน่งที่ถูกต้องและการเชื่อมต่อนั้นไม่ได้ถูกดัดแปลง

HOW TO ACCESS AN ONION SERVICE

Just like any other website, you will need to know the address of an onion service in order to connect to it. An onion address is a string of 56 letters and numbers, followed by ".onion".

When accessing a website that uses an onion service, Tor Browser will show in the URL bar an icon of an onion displaying the state of your connection: secure and using an onion service. You can learn more about the onion site that you are visiting by looking at the Circuit Display.

Another way to learn about an onion site is if the website administrator has implemented a feature called Onion-Location. Onion-Location is a non-standard HTTP header that websites can use to advertise their onion counterpart. If the website that you are visiting has an onion site available, a purple suggestion pill will prompt at the URL bar in Tor Browser displaying ".onion available". When you click on ".onion available", the website will be reloaded and redirected to its onion counterpart.

Onion-Location

To prioritize an onion site version of a website, you can enable automatic Onion-Location redirects. Click on hamburger menu (≡), go to Preferences (or Options on Windows), click on Privacy & Security, and in the Onion Services section look for the entry "Prioritize .onion sites when known." and check the option "Always". Or, if you're already running Tor Browser, you can copy and paste this string in a new tab: about:preferences#privacy and change this setting.

ONION SERVICE AUTHENTICATION

An authenticated onion service is a service like an onion site that requires the client to provide an authentication token before accessing the service. As a Tor user, you may authenticate yourself directly in the Tor Browser. In order to access this service, you will need access credentials from the onion service operator. When accessing an authenticated onion service, Tor Browser will show in the URL bar an icon of a little gray key, accompanied by a tooltip. Enter your valid private key into the input field.

Client Authorization

ONION SERVICES ERRORS

If you can't connect to an onion site, Tor Browser will provide a specific error message informing why the website is unavailable. Errors can happen in different layers: client errors, network errors or service errors. Some of these errors can be fixed by following the Troubleshooting section. The table below shows all the possible errors and which action you should take to solve the issue.

Code Error Title Short Description
0xF0 Onionsite Not Found The most likely cause is that the onionsite is offline. Contact the onionsite administrator.
0xF1 Onionsite Cannot Be Reached The onionsite is unreachable due an internal error.
0xF2 Onionsite Has Disconnected The most likely cause is that the onionsite is offline. Contact the onionsite administrator.
0xF3 Unable to Connect to Onionsite The onionsite is busy or the Tor network is overloaded. Try again later.
0xF4 Onionsite Requires Authentication Access to the onionsite requires a key but none was provided.
0xF5 Onionsite Authentication Failed The provided key is incorrect or has been revoked. Contact the onionsite administrator.
0xF6 Invalid Onionsite Address The provided onionsite address is invalid. Please check that you entered it correctly.
0xF7 Onionsite Circuit Creation Timed Out Failed to connect to the onionsite, possibly due to a poor network connection.

การแก้ไขปัญหา

If you cannot reach the onion service you requested, make sure that you have entered the onion address correctly: even a small mistake will stop Tor Browser from being able to reach the site.

If you are still unable to connect to the onion service after verifying the address, please try again later. There may be a temporary connection issue, or the site operators may have allowed it to go offline without warning.

If the onion service you are trying to access consists of a string of 16 characters (V2 format), this type of address is being deprecated.

You can also test if you are able to access other onion services by connecting to DuckDuckGo's Onion Service.